Kinderopvang Gezinsbond

Thuis van huis


Vragen over de opvang

-
Kan mijn kindje op voorhand komen wennen?

Indien de ouders dit wensen, kan het kind maximum één maand vóór de startdatum van de opvang enkele keren (korte) momenten wennen in de opvang. Deze wenmomenten worden sterk aanbevolen. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden met de onthaalouder.

Wenmomenten worden hetzelfde gefactureerd als opvangdagen (halve dag of volledige dag).

Waarom moet mijn kindje minimum 8 dagen per maand naar de opvang gaan?

Om kindjes de kans te geven zich thuis te kunnen voelen in de opvang is een minimumopvang van 2 hele dagen per week of 8 dagen per maand is verplicht, met uitzondering van ziekte van het kind of vakantieperiodes van de ouder of sluiting van de opvang.

Wat moet ik doen als ik andere dagen opvang nodig heb?

Een occasionele extra dag opvang is mogelijk indien dit met de onthaalouder wordt afgesproken. 

Een permanente wijziging van het opvangplan kan enkel in overleg met de onthaalouder. De onthaalouder mailt het nieuwe plan naar de dienstverantwoordelijke vóór de 1e van de maand dat het nieuwe plan moet ingaan. Onthaalouder en ouder vullen dit in op het document op de schriftelijke overeenkomst onder “wijziging opvangplan” Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om wijzigingen tijdig aan te vragen!

Indien u een permanente wijziging nodig hebt op de dag dat uw onthaalouder gesloten is, gelieve dan contact op te nemen met onze dienst. 

Wat moet ik doen als mijn onthaalouder verlof heeft en ik toch opvang nodig heb?

Indien er bij de sluiting van de opvang een opvangprobleem ontstaat, zal de dienst op uitdrukkelijke vraag van de ouders, een vervangonthaalouder zoeken. De ouder neemt hiervoor contact op met de dienst. Doe dit tijdig!

Wat moet ik doen als ik de opvang vroegtijdig wil stopzetten?

De ouder en de onthaalouder kunnen de opvang beëindigen door dit tenminste één maand op voorhand aan elkaar te melden en aan de dienstverantwoordelijke. We vragen aan de ouder om minstens 3 maanden vóór het kind naar de kleuterschool gaat, de onthaalouder op de hoogte te brengen van de vermoedelijke vertrekdatum. De dienst kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer de ouders het huishoudelijk reglement of het opvangplan niet naleven.

Wat als mijn kindje ziek is?

Is je kindje te ziek om naar de opvang te komen?
* laat de onthaalouder tijdig weten dat je kindje niet naar de opvang komt.
* zorg voor een doktersattest. Dit doktersattest dient zo snel mogelijk (en zeker voor het einde van de maand) aan de onthaalouder bezorgd te worden. Dan wordt er geen respijtdag afgehouden.

Is je kindje ziek maar kan hij/zij wel deelnemen aan de opvang?
* gebruik je gezond verstand: het is zowel voor je kindje, de onthaalouder als de opvanggroep niet aangenaam als een (te) ziek kindje in de opvang is. 
* laat je onthaalouder weten als je ’s morgens reeds koortswerend middel hebt gegeven. Dit is voor de veiligheid van je kindje, zo weet de onthaalouder wanneer er genoeg uren tussen zitten voor een eventuele volgende dosis.
* een onthaalouder mag slechts 1x per dag een koortswerend middel (bij voorkeur perdolan) toedienen, mits toestemming van de ouders.
* wees zeker bereikbaar en hou iemand beschikbaar achter de hand, moest de onthaalouder bellen dat het niet lukt in de opvang.
* een onthaalouder kan een ziek kindje weigeren, ook al mag het van de dokter en Kind&Gezin wel naar de opvang komen. Zij houden vooral rekening met besmettingsgevaar terwijl de onthaalouder rekening houdt met het individueel welzijn en haar opvanggroep.
* bij overmatige diarree en/of overgeven kan een kindje door de onthaalouder geweigerd worden.


Vragen over de financiële kant

-
Hoeveel kost kinderopvang?

De basisprijs die ouders betalen voor de opvang is een tarief dat berekend is op basis van hun inkomen, een inkomenstarief, en vermeld staat op het ‘attest inkomenstarief’.
Ouders dienen de berekening hiervan zelf te doen met hun elektronische identiteitskaart of met de Itsme-app via ‘Mijn kind en gezin’. Je kan ook een prijssimulatie doen.
Ze kunnen dit doen maximaal 2 kalendermaanden vóór de opvang start en ontvangen dan een attest inkomenstarief dat ze aan de dienst opvanggezinnen dienen te bezorgen.
Voor meer info in verband met het inkomenstarief voor de prijs van de kinderopvang verwijzen we naar de informatiebrochure ‘ inkomenstarief voor ouders’ op de website van Kind en Gezin.

Het exacte bedrag per dag hangt af van het aantal uren dat het kind die kalenderdag in de opvang is:

 • tussen 5 uur en minder dan 11 uur: 100% van het inkomenstarief
 • minder dan 5 uur: 60%
 • opvang langer dan 11 uren overdag ( tussen 6 en 20uur): 160%
 • opvang minder dan 3uur ( enkel voor kinderen die voltijds naar school gaan): 40%

Bijkomende kosten

 • 0,19€ afvalverwerking per aanwezigheid
 • 2€ administratieve kost per factuur 
  (50% korting als de factuur digitaal mag verzonden worden) 
Wanneer krijg ik een kindkorting?

Heb je minstens 2 kinderen ten laste*? Dan krijg je een korting.

 • De kinderen moeten niet allemaal naar de opvang gaan.

 • De kinderen tellen mee tot en met het jaar waarin ze 12 worden.

 • Er is geen extra korting voor een kind met een beperking.

Je krijgt 3,43 euro korting per kind (2022), vanaf het 2e kind.

Bijvoorbeeld:
Je hebt 3 kinderen (alle 3 zijn ze -12j, 2 kinderen gaan nog naar de opvang) 
Beide kinderen krijgen dan 6,86 euro korting (3,43 euro voor het tweede kind en 3,43 euro voor het derde kind). 

Heb je minstens 1 meerling? Dan krijg je 1 extra korting van 3,43 euro (2022).

Bijvoorbeeld:
Je hebt 3 kinderen ten laste, waaronder 1 tweeling. Ze zijn jonger dan 12 jaar.
Je krijgt korting: 3,43 euro voor het 2e kind + 3,43 euro voor het 3e kind + 3,43 euro extra. 
In totaal krijg je 10,02 euro korting.

Belangrijk:
Als je oudste kind (of kinderen) nog naar de opvang gaat, op het moment dat het jongste kind geboren wordt. Dan is het zinvol om het attest van het oudste kind zo snel mogelijk via ‘Mijn kind en gezin’ te herbereken. Vanaf de volgende maand na de herberekening krijg je dan de kindkorting. 

*Kind ten laste: je bent financieel verantwoordelijk voor het kind, ook bij co-ouderschap als het kind op een ander adres gedomicilieerd is. 

Hoeveel krijg ik terug van de belastingen?

Kinderopvang Gezinsbond bezorgt ouders jaarlijks een fiscaal attest voor de betaalde ouderbijdragen.
Het fiscaal attest wat je ontvangt, loopt van december tot december. 
De fiscale attesten worden per MAIL verzonden. 
Indien u uw rijksregisternummer hebt doorgegeven aan de dienst, zal het bedrag ingevuld zijn in je voorgestelde aangifte. Gelieve dit bedrag zeker te controleren met je ontvangen fiscaal attest. 

Vanaf het inkomstenjaar 2023 (aangifte in 2024) kan je maximaal 15,70 euro per opvangdag per kind inbrengen. (Inkomsten 2023, aangifte 2024: 15,70 euro).
Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. 
Alleenstaande ouders krijgen maximaal 75% belastingvermindering, afhankelijk van hun inkomen.

U moet de uitgaven (rekening houdend met de begrenzing) vermelden in het vak X, rubriek B, code 1384 van uw aangifte. De berekening van de belastingvermindering (45%) gebeurd automatisch. 

Meer info?

https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/kostprijs/belastingsvermindering

 

Op welke premies heb ik recht?

Werknemers van paritair comité 311 (of 202 en 312): informatie premie

Werknemers van  paritair comité 201: informatie premie

Werknemers van de metaalbouw: informatie premie

 

Heb ik recht op een verminderd tarief?

Verminderd tarief door Kind en Gezin

Voor een aantal situaties* kan je een verminderd tarief aanvragen. Deze situaties en informatie over het aanvragen van het individueel tarief vind je in de informatiebrochure ‘inkomenstarief voor ouders’. Lees hierbij goed de voorwaarden vooraleer je een verminderd tarief aanvraagt. Voor meer info kan je bij onze dienst terecht of bellen naar de Kind en Gezin Lijn (078 150 100).

Sociaal tarief door OCMW

Het toekennen van een sociaal tarief is mogelijk voor gezinnen in een uitzonderlijke financiële situatie. Om hiervan gebruik te maken, kan je contact opnemen met het OCMW in je buurt. De toekenning  en aanvraag van een sociaal tarief kan enkel door het OCMW.

* pleegkind, structurele daling van het inkomen, laag inkomen met werk, …  


Vragen over de administratie

-
Wat moet ik meebrengen als ik mijn kind kom inschrijven?
 • De schriftelijke overeenkomst die u hebt opgesteld met uw onthaalouder

 • Het attest inkomenstarief dat je berekend hebt op de site van Kind en GezinOf je identiteitskaart en pincode

 • Contactgegevens van de ouders, telefoonnummer van huisarts, familie/vriendin in geval van een dringende situatie

Meer info vind je bij ‘info voor ouders’

Wij gaan scheiden? Hoe moet het nu verder met de opvang?

In geval van echtscheiding moeten er nieuwe inschrijvingsfiches (één per ouder) + nieuwe attesten (inkomenstarief) opgemaakt worden.Eerst gaan jullie beiden bij de onthaalouder langs voor nieuwe schriftelijke overeenkomsten (per ouder één overeenkomst). Met die nieuwe schriftelijke overeenkomsten + nieuwe attesten komen jullie naar de dienst.

Je nieuw attest inkomenstarief laten berekenen kan als volgt: (let wel: de scheiding moet niet rond zijn maar jullie moeten wel officieel een verschillend domicilieadres hebben)

Ofwel doe je dit zelf thuis:

 • Eén ouder meldt zich aan bij mijn.kindengezin.be en herberekent het tarief. Kies als reden ‘wijziging in de gezinssituatie’. De kindcode blijft dezelfde, alleen het tarief verandert.

 • De andere ouder meldt zich ook aan bij mijn.kindengezin.be. Kies ‘nog geen attest’. Je krijgt een nieuwe kindcode en een aangepast tarief.

Ofwel komen jullie naar de dienst. Jullie mogen, maar moeten niet, samen komen.Dan neem je de laatste belastingbrief en een attest gezinssamenstelling dat max 3maanden oud is (dit krijg je op de gemeente) mee.

Wat zijn respijtdagen?

Per kalenderjaar krijgt ieder kindje een aantal respijtdagen waarop het afwezig mag zijn zonder dat er een tarief aangerekend wordt. Hieronder vallen alle afwezigheden, behalve ziekte met doktersattest. Het aantal respijtdagen dat een kindje toegekend krijgt, wordt à rato berekend van het aantal opvangdagen dat er per maand gereserveerd worden. De respijtdagen kunnen opgenomen worden in hele of halve of derde dagen (enkel voor buitenschoolse opvang). Het aantal respijtdagen dat bij de inschrijving of in het begin van het jaar wordt toegekend op basis van het afgesproken opvangplan, kan veranderen (vermeerderen of verminderen) wanneer het plan wijzigt. Voor de dagen dat het kind afwezig is nadat de respijtdagen zijn opgebruikt, wordt een vergoeding aangerekend die gelijk is aan het inkomenstarief dat voor die dag aangerekend zou worden als het kind aanwezig zou zijn (inclusief de vergoeding voor afvalverwerking) 

Afwezigheden waarvoor er geen respijtdagen nodig zijn en er geen tarief aangerekend wordt:

 • ziekte van het kindje met doktersattest

 • sluiting van de opvang

Hoe weet ik hoeveel respijtdagen mijn kind nog heeft?

Op je factuur wordt steeds aangegeven hoeveel respijtdagen er nog over zijn voor het huidige jaar. 

Saldo respijtdagen: …  

Hoeveel respijtdagen krijgt mijn kind?

Op je factuur staat steeds het meest recente ‘saldo respijtdagen’. 

In deze tabel kan je opzoeken hoeveel respijtdagen je kindje krijgt volgens zijn/haar opvangplan: 

Aantal mnd in de opvang 
—————-
Aantal dagen per week 
12mnd 11mnd 10mnd 9mnd 8mnd 7mnd 6mnd 5mnd 4mnd 3mnd 2mnd 1mnd
5 dagen 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5
4,5 dagen 27 24,5 22,5 20 18 15,5 13,5 11 9 6,5 4,5 2,5
4 dagen 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
3,5 dagen 21 19 17,5 15,5 14 12 10,5 8,5 7 5 3,5 2
3 dagen 18 16,5 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5

2,5 dagen

15 13,5 12,5 11 10 8,5 7,5 6 5 3,5 2,5 1,5
2 dagen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 Voorbeelden

* Je kindje start in januari in de opvang, hij gaat maandag, dinsdag en donderdag een hele dag (3 dagen per week) = 18 respijtdagen
* Je kindje start in juli met de opvang en zal dus nog 7 maanden naar de opvang gaan. Hij heeft een wisselend plan van 2 dagen per week = 7 respijtdagen
* Je kindje start in januari in de opvang en heeft een plan van 4 dagen per week. In juli en augustus gaat hij echter maar 2 dagen per week = 22 respijtdagen 
   10 maanden 4 dagen per week gaan (20 respijtdagen) + 2 maanden 2 dagen per week (2 respijtdagen)

Openingsuren

Maandag: 9u-11u30
Dinsdag: 9u-11u30
Woensdag: 9u-11u30 (enkel  )
Donderdag: 13u-16u
Vrijdag: 9u-11u30

l

Contact

Drossaardplein 1, 3990 Peer
011/ 57 53 99
 info@kinderopvanggezinsbond.be 

Kinderopvang Gezinsbond

Kinderopvang Gezinsbond organiseert dagopvang voor kinderen tot 3 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisschool in een vertrouwde familiale sfeer bij een gezin in je buurt.
Wij zijn werkzaam in de volgende gemeenten:
Peer, Hechtel-Eksel, Helchteren, Bocholt, Pelt, Lommel en Hamont-Achel

Met de steun van: